หน้าแรก    ลงทะเบียนรับประกันกระจกเฟรช (Glass)    เงื่อนไขการรับประกัน PowerBank Fresh    ติดต่อเรา 

รับประกันกระจกนิรภัยเฟรช

* เงื่อนไขนี้ใช้สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557

สำหรับลูกค้ากระจกนิรภัยเฟรช รบกวนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อรับสิทธิการรับประกันหน้าจอ LCD ของท่านนาน 6 เดือน (รบกวนลงทะเบียนภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ)

โปรดอ่านรายละเอียด"ขอบเขตการรับประกัน"เพื่อประโยชน์ของท่าน

รับเปลี่ยนจอ LCD ของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตที่ได้รับการติดกระจกนิรภัยเฟรช โดยต้องได้รับความเสียหายจากการตกกระแทกจากด้านบนจอ (ไม่รวมส่วนของโทรศัพท์หรือแท็ปเล็ตที่กระจกนิรภัยเฟรชไม่ได้ปกป้อง) และต้องมีรอยเสียหายบนกระจกนิรภัยเฟรช เพื่อเป็นหลักฐานการนำพิสูจน์เท่านั้น

บริษัท เฟรชแก็ตเจ็ต จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า บริษัทฯ) ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Freshgadget

ให้การรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์กระจกนิรภัย ภายใต้แบรนด์ Freshgadget สามารถปกป้องหน้าจอโทรศัพท์ / แท็บเล็ต ของท่านลูกค้า

โดยบริษัทฯ จะคุ้มครองความเสียหายชิ้นส่วนหน้าจอของโทรศัพท์ / แท็บเล็ต ของท่านลูกค้าที่ กระจกนิรภัยเฟรชปิดทับใน
โดยมีเงื่อนไขการให้การรับประกันดังนี้
1. การรับประกันเมื่อหน้าจอโทรศัพท์แตก
- บริษัทจะช่วยสนับสนุนเงินจำนวน 3,000 บาท เฉพาะกรณีที่ลูกค้านำใบเสร็จจากศูนย์บริการอย่างเป็นทางการ (สามารถหาได้จากเว็บไซต์ของแต่ละแบนด์) มาแสดงเป็นหลักฐานกับทางบริษัท เท่านั้น
- ลูกค้าจะต้องถ่ายรูปโทรศัพท์ทั้งก่อนนำกระจกออก และหลังจากนำกระจกออก มาด้วย  

2. ให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่่ซื้อเป็นเวลา 6 เดือน โดยจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอาณาเขตประเทศไทยเท่านั้น
3. ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดความเสียหายบนชิ้นส่วนหน้าจอของโทรศัพท์ / แท็บเล็ต ของท่านลูกค้าจากการรับแรง
กระแทกบนจอเฉพาะบริเวณที่กระจกนิรภัยเฟรชปิดทับ และต้องมีรอยเสียหายบนกระจกนิรภัยเฟรช เพื่อเป็นหลักฐานใน
การพิสูจน์สาเหตุของความเสียหาย
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชย หรือสัญญาว่าจะให้ ใดๆ จนกว่าจะสามารถพิสูจน์สาเหตุของความเสียหายได้อย่าง
ชัดเจนและจะมอบหมายหน้าที่ในการพิสูจน์ให้กับบุคคลที่สามที่ทางบริษัทฯ ได้ทำประกันความเสียหายไว้
5. ทางบริษัทฯ ขอจำกัดความคุ้มครอง สำหรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- ความเสียหายต่อโทรศัพท์ / แท็บเล็ต ของท่านลูกค้าที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท และผิดวิสัยของการใช้งานปกติ
- ความเสียหายต่อโทรศัพท์ / แท็บเล็ต ของท่านลูกค้าอันมีสาเหตุมาจาก หรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงคราม การรุกราน การดำเนินการใดๆ
ที่คล้ายการทำสงคราม(ไม่ว่าจะมีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การก่อปฏิวัติการจลาจล ความวุ่นวายในบ้านเมือง
และการก่อการร้าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ความเสียหายต่อโทรศัพท์ / แท็บเล็ต ของท่านลูกค้า อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ งัดแงะ พยายามดัดแปลง หรือแก้ไข โดยบุคคล
หรือศูนย์บริการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง อย่างเป็นทางการโดยบริษัทฯ
- ความเสียหายจากการเสียประโยชน์ในการใช้ (Loss of use)
หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง สิ้นสุด ยกเลิก ทบทวน เงิ่อนไขในการรับประกันข้างต้น ในเวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันไม่ครอบคลุม: 1) ความเสียหายของจอLCD ที่เกิดจากการกระแทกจากทางด้านข้างและความเสียหายที่เกิดจากการกระแทกจากด้านหลัง

                                        2) กรณีมีการดัดแปลงแก้ไขหรือเอากระจกกันรอยเฟรชออก ก่อนได้รับการพิสูจน์ซากกระจกกันรอยเฟรช และ LCD ที่เสียหายจากทางบริษัท เฟรชแก็ตเจ็ต จำกัด

                                   

ชื่อ *
นามสกุล *
เบอร์มือถือ *
อีเมล *
รุ่นของเครื่องที่ต้องการความคุ้มครอง *
IMEI ของเครื่องที่ต้องการความคุ้มครอง *
วันที่ซื้อกระจกเฟรช *